GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    HVB Ungdom

    aMHigo Ungdom är ett litet HVB som vänder sig till ungdomar med missbruksproblematik från 13 till och med 18 år. Ungdomarna kan utöver missbruk även ha en psykosocial problematik, kriminalitet, ofta hamna i konflikter med människor i sin omgivning samt ha en hög skolfrånvaro. Vi har möjlighet att ta emot 4 ungdomar. aMHigo Ungdom kan med fördel även nyttjas vid LVU och som utsluss från SiS.

     

    På aMHigo Ungdom arbetar vi utifrån en metodik och förhållningssätt som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi har valt att ha enbart fyra platser för att kunna uppnå en högre grad av individuell behandling och en ökad känsla av normalitet. Vi utgår från den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vid behov kan vi klargöra ungdomens behov ytterligare genom exempelvis ADDIS-ung eller ADAD. Vi utgår från att en välfungerande struktur som innefattar dygnsrytm, kost- och motionsvanor starkt påverkar ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandlingen. Vi arbetar tillsammans med ungdomarna för att skapa en daglig struktur som upplevs som meningsfull. Där sysselsättning i form av skola eller praktik ingår och där även fritidssysselsättningar är en viktig del i att skapa mening i vardagen. aMHigo Ungdom har som mål att de ungdomarna som genomfört behandling hos oss ska leva ett liv utan droger och alkoholmissbruk. De ska uppleva sin vardag som meningsfull. Uppnå en individuell livskvalitet och lärt sig viktiga sociala och praktiska färdigheter.

     

    På aMHigo Ungdom arbetar vi med ungdomarnas missbruk utifrån behandlingsmetoder med evidens som exempelvis ACRA och ÅP. Vårt förhållningssätt utgår från MI och låg affektivt bemötande. Ungdomarna är ständigt delaktiga i hela processen. Ungdomen och dess problematik ses som en helhet där beteenden som kan vara problemskapande för ungdomen identifieras. Därefter görs en prioritering där det prioriterade beteendet bedöms och åtgärder gällande dessa bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av åtgärderna tillsammans med ungdomen och i vissa fall dennes vårdnadshavare.

    aMHigo har även hög kompetens inom:

    -Hedersproblematik
    -Självskadebeteende
    -PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

    -Neuropsykiatri

    -Kriminalitet

    -Våldsutsatthet, även gängvåld

     

    Placerande socialtjänst är alltid delaktiga i arbetsprocessen genom uppdragsbeskrivningen där de angett mål och syfte med beviljad insats. Utifrån uppdragsbeskrivning upprättar vi tillsammans med ungdomarna en genomförandeplan som socialtjänst och vårdnadshavare går igenom. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en rapport i BBIC-format om behandlingens fortskridande och dess effekter.

    Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

     

    aMHigo Ungdom ligger i Bodens centrum. Boendets lokaler syftar till att eftersträva en hemlik miljö för att underlätta vid återgång till ungdomens ordinarie boende eller utsluss till eget boende. Varje ungdom har eget rum som är fullt möblerat med möjlighet att sätta en personlig prägel. I boendet finns ett gemensamt kök och vardagsrum. Det finns grundskola och gymnasium i boendets närområde samt även närhet till folkhögskola och spelutbildning.

    Boden är en lugn och trevlig småstad med ca 28 000 invånare beläget i Norrbotten med närhet till flygplats med täta avgångar till bland annat Stockholm-Arlanda. Boendet ligger nära buss- och tågförbindelser. Vi har också nära till såväl strövområden och naturskyddsområde som service i form av vårdcentral, kiosk, livsmedelsbutik, biograf, frisör med mera. I närheten har vi även en badplats och badhus. Det finns även ett stort utbud av vinteraktiviteter som snöskoter, skridskor, skidor, slalom med mera.