GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Familjehemsvård

    √ Tillståndsplikt från IVO

    Våra tjänster

    aMHigo tillhandahåller socialtjänsten med utredningsunderlag för att underlätta matchningen av familjehemmet till barnets behov. Vi finns tillgängliga för både socialtjänst och familjehemmet dygnet runt, året om och är vana med att samarbeta med alla aktörer kring familjehemmet. Familjehemmet får råd och stöd samt utbildning och handledning utifrån aktuellt behov. Placerande socialtjänst får kontinuerlig information om den aktuella situationen, såväl skriftlig som muntlig. Alla våra familjehemskonsulenter har socionomexamen samt erfarenhet av familjehemsvård.

    Handledning till kommunens egna familjehem.
    Vi har god erfarenhet i handledning av familjehem, både i grupp eller individuellt. Vid individuell handledning träffar vi familjehemmet en gång i månaden och har däremellan kontinuerlig kontakt via det sätt som familjehem och konsulenten finner lämplig, vanligtvis via telefon eller videosamtal en gång i veckan. Handledningen syftar till att ge familjehemmen stöd att klara av det uppdrag de åtagit sig, likväl utveckla deras kompetens och medvetengöra dem om sina egna tankar kring familjehemsuppdraget samt klargöra vad som ingår i familjehemsuppdraget.

    Våra konsulentstödda familjehem.
    Vi på aMHigo rekryterar, utbildar, stöttar och handleder våra familjehem och förmedlar sedan tjänster till socialtjänst. Alla våra familjehem är grundutredda utifrån socialstyrelsens riktlinjer och utbildade utifrån ”ett hem att växa i”. Vi har även möjlighet att utifrån det specifika barnet rekrytera ett familjehem som matchar just det barnets behov.

    Våra familjehem har tillgång till löpande handledning, utbildning för att minska risken för sammanbrott samt tillgång till stöd dygnet runt. Utöver det har vi även möjlighet att gå in med en psykoterapeut om behovet finns.

    Vi har ett nära samarbete med barnet eller ungdomens socialsekreterare och tillhandahåller månadsrapporter för att placerande kommun ska få insyn i hur uppdraget fortlöper.

    Våra förstärkta familjehem.
    Den förstärkta familjehemsvården ska möta behovet av att ta hand om barn och unga med stora behov i en familj istället för på institution. Familjehemmet har tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller har själva arbetet professionellt med vård och behandling med barn och unga. En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid och de får handledning varje vecka.